Miljöguide för vattenskoteråkare


©Personal Watercraft Industry Association

Alla som färdas med vattenskoter eller båt ingår i ekosystemet; ett system som skapas genom interaktion mellan ett samhälle av organismer och miljön. Vi är inte åtskilda från naturen; vi är en del av den. När vi färdas på vattnet kan vi inte blunda för den effekt vi har på miljön. Vattnen som vi njuter av påverkas av våra handlingar. Alla som färdas på vatten har ett ansvar att agera på ett miljösäkert sätt som bevarar miljön för framtida generationer.

Som vattenskoteråkare är du en båtmänniska. I Sverige har vattenskoter en egen status, och användning av vattenskoter är formellt förbjuden utanför farled, utom på anvisade områden.

Branschorganisationen Personal Watercraft Industry Association (PWIA) anmodar dig att följa följande enkla regler så att våra naturresurser bevaras.

Ta hand om miljön och visa att du bryr dig om genom att följa dessa allmänna regler.

 

Föroreningar

Tanka på land för att eliminera risken för bensin- eller oljespill i vattnet.

Var varsam vid tankning. Överfyll inte tanken. Vid spill, torka genast upp med en absorberande trasa eller dylikt. Kassera trasan på lämpligt sätt.

Serva och rengör motorn på behörigt avstånd från strandlinjen. Vatten och bränsle är inte blandbara, och kan förorsaka skador på känsliga mikroorganismer i vattnet samt på djur som livnär sig på dessa, vilket kan leda till störningar i hela näringskedjan.
 

Grums

I grunda vatten kan vattenskotrar och båtar röra upp bottensediment som kan minska ljuspenetration och försämra vattnets syresättning. Detta kan påverka fisk och fåglars mattillgång. Undvik denna inverkan genom att undvika körning i grunda vatten.

Om du måste köra i grunda vatten, kör på tomgång. Beakta flod och ebb i havsmiljö; vid ebb kan vattennivån vara betydligt lägre så att sjögräs och annan känslig vegetation blottas.
 

Vegetation

Vegetation såsom sjögräs är känsliga ”barnkammare” för många fiskarter.

Sjögräs och annan bottenvegetation kan skapa problem för vattenskotrar och båtar. Om sådan vegetation sugs in i farkosten kan motor- eller pumpproblem och försämrade prestanda uppstå. Var försiktig!

Där så är möjligt, kör på säkert avstånd från stranden så att du inte stör vilda djur, som ofta håller till i strandvegetationen. Bästa sättet att undvika störningar är att så långt möjligt hålla sig till utmärkta farleder.
 

Buller

Ljud och rörelser från vattenskotrar och båtar stör i hög grad fågellivet. Kör inte inom kända häckningsområden eller andra täta fågelbestånd.

Många flyttfåglar kan lätt bli stressade och är speciellt sårbara under flyttperioderna. Fåglar flyger normalt undan från störande ljud och rörelser, och all onödig energiförbrukning kan skada fåglar som vilar eller matar ungar.

Fågelkolonier är speciellt sårbara för ljud från båtar. Bobyggande fåglar kan flyga bort från boet så att ägg och ungar exponeras för solljus och rovdjur.

 

Trakasseri

Förfölj inte vilt, och stör inte matande, bobyggande eller vilande djur. Detta är olagligt och kan stressa djuren på ett otillbörligt sätt. Trakasseri definieras som handling som förorsakar att ett djur avviker från sitt normala beteende.

Däggdjur såsom havsuttrar, sjölejon, sjökor, valar etc kan skadas om de blir påkörda av en farkost i hög fart. Kör i måttlig hastighet så att du hinner väja undan för djur som dyker upp framför dig. Undvik områden med stor djurpopulation. Om du kör på ett djur måste du rapportera detta till polis, kustbevakning etc, så att de har en chans att rädda djurets liv.

 

Erosion

Svallvågor från båtar bidrar till erosion av stränder, speciellt i smala farleder och inlopp.

Erosion är ett problem vid alla strandlinjer; åar, älvar, sjöar och hav. Den gradvisa nedbrytningen av strandlinjer påverkar växt- och djurmiljöer. Undvik att köra i hög fart nära stränder eftersom du annars skapar svallvågor. Detta gäller speciellt inom zoner med anslag om att svallvågor måste undvikas!
 

Exotiska arter

Tvätta av vattenskotern eller båten efter användning så att inte exotiska växter och djur sprids till andra sjöar eller vattendrag. Detta inbegriper växter och djur i områden som inte är deras naturliga habitat. Dessa arter har ofta inga naturliga fiender och sprids därför lätt. De kan ta över en miljö på bekostnad av inhemska arter och därmed minska mångfalden av växter och djur.
 

Dockning / tilläggning

När du lägger till vid en strand, kontrollera att inga djur har sin boplats längs stranden.

Undvik att lägga till vid platser med mycket sjögräs eller annan vattenväxtlighet. Dessa växter är viktiga för ekosystemet eftersom de förhindrar erosion, och utgör barnkammare för smådjur som är livsviktiga i näringskedjan, såsom kräftdjur, blötdjur och småfisk.

 

Hotade arter

Många växt- och djurarter är utrotningshotade till följd av att deras naturliga miljö har försvunnit. Den svenska fridlysningslagstiftningen har som syfte att skydda sådana arter. Det är olagligt att bedriva handel med, döda, jaga, samla in, trakassera, skada, förfölja, skjuta, snara eller infånga allvarligt hotade eller utrotningshotade arter. Naturvårdsverket ansvarar för listning av alla de arter som minskar i antal.

Ta hänsyn till hotade arter som finns i området där du kör där de har en säker fristad från människans påverkan och kan överleva och trivas.

Detta är några av de hotade djurarter som du kan träffa på i den svenska naturen: grönfläckig padda, fälthumla, fjälluggla och större ekbock.

 

Speciella habitat

Mangrove

Mangrove är en trädart som har anpassat sig till att växa i eller nära saltvatten. Arten inkluderar fyra typer av träd, varav två är utrotningshotade. Många strandfåglar såsom pelikaner och röd skedstork bygger bo i mangroveskogar och på mangroveöar. Mangroveträd skyddar annat marint liv, förhindrar erosion och filtrerar utsläpp. De bygger också upp strandlinjen och fungerar som en buffert som skyddar inlandet från stormar och hårda vindar.

Kör inte i omärkta mangrovekanaler; om du gör det så störs mangroveträd, fåglar och andra djur som uppehåller sig i dessa områden.

 

Korall

Korall är en levande organism som utgör en säker tillflyktsort för hundratals marina arter. Denna stabila men samtidigt ömtåliga art är sårbar för mänskliga störningar. Om du kör nära korall, använd inte ankare och var försiktig vid dykning så att du inte vidrör dessa ömtåliga organismer.
 

Marint växtliv

Kelpskogar

Kelpskogar bidrar till havens grönskande undervattensvegetation, och samverkar med fisk, ryggradslösa djur, sjöborrar och havsuttrar. Kelp växer nära stranden, och kelpbaldakinen täcker vattenytan och sträcker sig nedåt (ibland flera hundra meter) mot havsbottnen. Varma månader växer denna havsväxt upp till 30 centimeter per dag.

Sjögräs

Sjögräs är barnkammare som normalt återfinns i skyddade vatten som kallas havsarmar, där söt- och saltvatten möts. Större delen av havens fiskarter växer upp i havsarmar och tillhörande sjögräshabitat. Sjögräs är mycket ömtåligt, och om det förstörs kan hela det marina kretsloppet brytas ned.

Som ansvarsfull vattenskoterförare ska du hålla dig borta från båda dessa miljökänsliga områden.


Du kan göra skillnad

Vi har alla ett ansvar gentemot nästa generation att skydda våra rikliga naturresurser.

Ägna några minuter åt att ta reda på vilka speciella miljöaspekter som är viktiga i området där du normalt kör.

Om du vill studera djur- och växtlivet från vattenskotern, kör långsamt så att minimalt med svallvågor, buller och grums (när bottnen rörs upp) genereras.

Både miljön, din egen säkerhet och vattenskotern tjänar på att du lär känna dina vatten.

 

Samarbete

Branschorganisationen Personal Watercraft Industry Association  arbetar för att befrämja säker och ansvarsfull körning; detta inbegriper efterlevnad av sjösäkerhetsregler och skydd av miljön mot skador till följd av vårdslös körning.

PWIA vill med denna information upplysa om hur du kan köra i harmoni med miljön. På pwia.org finns ytterligare information.

Läs mer om BRPs engagemang för socialt ansvar.