Miljøguide for vannscooterkjørere


©Personal Watercraft Industry Association

Alle kjørere av vannscootere og båter er en del av eco-systemet, et system som skapes ved interaksjon av et samfunn av organismer i sitt miljø. Vi er ikke separert fra naturen, vi er en del av den. Som båtførere kan vi ikke ignorere den påvirkning vi har på miljøet. Vannet vi liker så godt kan påvirkes av det vi gjør. Hver eneste båtfører har ansvar for å lære og bruke miljøvennlig praksis med båten som vil beskytte vannet for fremtiden.

Som fører av vannscooter, anses du å være en båtfører. Vannscooter defineres som innenbordsbåter av U.S. Coast Guard og pålegges å følge regler som gjelder for båter.

The Personal Watercraft Industry Association (PWIA) oppmuntrer deg til å ta i bruk følgende enkle retningslinjer for å beskytte våre naturressurser.

Vær oppmerksom på og vis at du bryr deg ved å følge disse generelle reglene.

 

Forurensning

Fyll drivstoff på land for å redusere risikoen for å søle olje eller bensin på vannet.

Vær forsiktig når du fyller tanken. Ikke fyll for mye drivstoff på tanken. Hvis du søler, skal du fange opp sølet med en absorberende pute. Kast puten på skikkelig måte.

Kontroller og rengjør motoren godt unna vannet. Vann og drivstoff blander seg ikke og kan skade vannets små mikroorganismer, og også dyr som spiser dem, med potensiell fare for å skade hele næringskjeden.
 

Grums fra bunnen

På grunt vann kan båtene virvle opp sedimentene på bunnen, noe som begrenser lysgjennomstrømming og reduserer oksygenet. Dette kan påvirke næring for fisk og fugler. For å unngå denne effekten bør man kjøre i hovedkanaler og begrense kjøring på grunt vann.

Hvis det er nødvendig å kjøre på grunt vann, hold fartøyet på tomgangshastighet. I kystområder må man være oppmerksom på lavt tidevann; vannet er betydelig grunnere på dette tidspunktet, og gress og annen sårbar vegetasjon vises.
 

Vegetasjon

Vegetasjon som sjøgress er sårbare yngleområder hvor mange av fiskene våre kommer fra.

Ugress, sjøgress og annet planteliv er ikke bra for fartøyet ditt. Hvis disse kommer inn i fartøyet ditt kan det forårsake motor- eller pumpeproblemer og redusere ytelsen. Hold deg unna!

Hvis mulig bør du kjøre en viss avstand fra land fordi dyrene ofte bor i vegetasjonen langs vannkanten. Den beste måten å unngå å forstyrre det lokale eko-systemet er å holde seg i merkede kanaler og i de dypere områdene på innsjøen eller elven, hvis mulig.
 

Støy

Vær oppmerksom på at støy og bevegelse fra alle båter kan forstyrre fuglene. Hold deg unna merkede fuglerede-områder.

Mange trekkfugler lar seg fort stresse og er spesielt sårbare i trekke-periodene. Fugler vil typisk fly unna forstyrrende lyder og unødvendig bruk av energi kan skade en fugl som mater ungene sine eller hviler.

Fuglefjell er spesielt sårbare for støy fra båter. Fugler som ruger kan fly vekk fra redet, ubeskyttede egg blir synlige og kan skades av solen eller tas av rovdyr.
 

Plaging

Ikke jag etter dyrene eller forstyrr når dyrene spiser, ligger på redet eller hviler - det er ulovlig og kan stresse dyrene. Plaging er definert som enhver aktivitet som kan få et dyr til å avvike fra sin normale adferd.

Pattedyr som havotere, sjøløver, sjøkuer og hvaler kan skades ved direkte kontakt med båter som kjører i høy hastighet. Kjør forsiktig slik at du kan se eventuelle dyr foran deg. Unngå områder med mange dyr. Hvis du treffer et dyr, rapporter det til viltnemnda da det kan være muligheter for å redde dyrets liv.
 

Erosjon

Store hekkbølger kan bidra til erosjon i kystlinjen, spesielt i trange elver og munninger.

Erosjon er bekymringsfullt for alle kystlinjer i elver, innsjøer og havet. En sakte ødeleggelse av kystlinjen påvirker leveområdene til planter og dyr. Ikke kjør fort når du er nær land, det skaper hekkbølger - og sørg for å observe skilt som viser at dette ikke er tillatt!
 

Eksotiske arter

Vask båten din etter bruk for å forhindre spredning av eksotiske planter til andre innsjøer og elver. Eksotiske er planter og dyr som ikke naturlig hører hjemme i et spesielt område. Eksotiske arter har ingen naturlige fiender og sprer seg raskt, de tar over et område og skyver ut hjemmehørende arter, og senker dermed viktig plate- og dyremangfold.
 

Fortøyning / Legge til strand

Når du fortøyer eller legger inntil strand, skal du se etter bevis på skilpadder, fugler, alligatorer, sjøkuer og andre dyr langs stranden.

Unngå å fortøye eller legge til strand hvor planter som ugress, sjøgress eller mangrover befinner seg. Disse plantene er viktige for økosystemet fordi de kontrollerer erosjon og gir god klekkeplass for små dyr som er viktige for næringskjeden, som krepsdyr, bløtdyr og småfisk.
 

Truede arter

Mange arter av planter og dyr er utrydningstruet på grunn av tap av leveområder. Loven om utrydningstruede arter fra 1973 ble etablert for å beskytte disse dyrene. Det er ikke lovlig å handle med, drepe, jakte på, samle inn, plage, skade, forfølge, skyte, fange i feller, skade eller fange utrydningstruede arter, som truede, sjeldne og arter som omfattes av spesiell bekymring. The U.S. Fish and Wildlife Service er ansvarlig for å liste hundrevis av arter som minker i antall.

Vær oppmerksom på utrydningstruede arter som finnes i ditt kjøreområde hvor tilfluktsområder beskytter dem mot menneskelig utvikling, og hvor de tillates å leve og blomstre.

Her er noen få utrydningstruede dyr som du kan støte på når du er på vannet: brun pelikan, sjøku, havoter, stork, amerikansk alligator og hvaler.

 

Spesielle leveområder

Mangrovesamfunnet

Mangrover er en spesiell type tre som har tilpasset seg livet i eller nær saltvann. Det finnes fire typer trær, to av disse er truet av utryddelse. Mange landfugler som pelikaner og rosa skjestorker bygger rede i mangroveskoger og øyer. Mangrovene gir ly for annet marint liv, kontroller erosjon og filtrerer avrenning. De bygger også opp kystlinjen og tjener som en buffer som beskytter land mot stormer og vinder.

Ikke kjør i umerkede mangrovekanaler – dette forstyrer mangrovene, fuglene og andre dyr som oppholder seg i disse områdene.
 

Koral

Koral er en levende organisme som gir tilfluktsområder for hundrevis av marine skapninger. Denne harde, men likevel skjøre arten er sårbar overfor menneskelig inntrenging. Hvis du kjører nær koraller, ikke bruk anker og vær forsiktig ved dykking så du ikke kommer i kontakt med disse skrøpelige organismene.
 

Marint planteliv

Tangskog

Tangskogen skaper et frodig undervannssamfunn for fisk, virvelløse dyr, kråkeboller og havotere. I nærheten av land kan tangskoger dekke vannets overflate og fortsette nedover (noen ganger tusenvis av fot) til havbunnen. I varme måneder kan tangen vokse så mye som en fot om dagen.
 

Sjøgress

Sjøgress er klekkeområder man vanligvis finner i beskyttede elvemunninger hvor ferskvann og saltvann møtes. Mesteparten av verdens fisk har sitt utspring i elvemunninger og sjøgressområdene der. Sjøgress er svært skjørt og ødeleggelse kan føre til degradering av hele den marine syklusen.

Som ansvarlig fører av et fartøy bør du holde deg unna disse miljøsensitive områdene.
 

Du kan gjør en forskjell

Vi har alle en plikt overfor neste generasjon om å beskytte våre mangfoldige naturressurser.

Sett av litt tid til å lære hvilke miljøutfordringer som finnes i ditt kjøreområde.

Hvis du liker å betrakte dyrene når du er ute og kjører, hold lav hastighet for å redusere hekkbølge, støy og tilgrumsing (virvle opp bunnen).

Kjenn ditt kjøreområde for miljøets skyld, for din beskyttelses skyld og for fartøyet ditt.
 

Arbeide sammen

Personal Watercraft Industry Association organisasjon som har som formål å promotere trygg og ansvarlig kjøring; dette inkluderer å etterleve trygge regler og drift for å beskytte miljøet mot skjødesløse førere.

The Personal Watercraft Industry Association gir denne informasjon for å informere førere om hvordan man skal kjøre i harmoni med miljøet. Se pwia.org for ytterligere informasjon.

Lær mer om BRP's forpliktelse til Sosialt Ansvar.