Ympäristöopas vesijettien käyttäjille


©Personal Watercraft Industry Association

Kaikki vesijettien kuljettajat ja veneilijät ovat osa ekosysteemiä, joka tarkoittaa organismien vuorovaikutusta yhteisessä elinympäristössä. Emme ole luonnosta erillinen tekijä vaan osa sitä. Veneilijöinä emme voi jättää huomiotta vaikutustamme ympäristöön. Nautimme vesillä liikkumisesta, mutta vesistöt voivat kärsiä toiminnastamme. Jokaisen veneilijän vastuulla on opetella ja noudattaa turvallisia käytäntöjä, jotka suojelevat vesistöjä tuleville polville.

Vesijetin kuljettajana olet samassa asemassa kuin muut veneilijät. Vesijetit rinnastuvat sisämoottorilla varustettuihin veneisiin, ja niiden on noudatettava kaikkia veneilyä koskevia määräyksiä.

Alan valmistajien järjestöt (esim. amerikkalainen Personal Watercraft Industry Association, PWIA) kehottavat noudattamaan seuraavia yksinkertaisia ohjeita luonnon suojelemiseksi.

Tiedosta velvollisuutesi ja osoita vastuullisuutesi noudattamalla näitä yleissääntöjä.

 

Saasteet

Suorita tankkaus maalla, jotta vältät öljyn tai polttoaineen läikyttämisen veteen.

Täytä polttoainesäiliö varovasti. Älä täytä säiliötä liian täyteen. Jos polttoainetta roiskuu, pyyhi roiskeet imukykyisellä pyyhkeillä. Hävitä pyyhkeet asianmukaisesti.

Tarkasta ja puhdista moottorisi kaukana vesirajasta. Polttoaine ei sekoitu veteen, ja se voi vahingoittaa vedessä eläviä herkkiä mikro-organismeja ja niitä ravintojaan käyttäviä eläimiä, jolloin koko ravintoketju saattaa häiriintyä.
 

Samentuminen

Matalissa vesissä veneet saattavat pöllyttää pohjaa ja nostaa kerrostumia leijumaan. Tämä heikentää valon tunkeutumista veteen ja alentaa happipitoisuutta. Tällä voi olla vaikutuksia kalojen ja lintujen ravinnonhankintaan. Jotta näiltä vaikutuksilta vältytään, pysy väylillä ja vältä ajamista matalassa vedessä.

Kun matalassa ajaminen on välttämätöntä, pidä vesikulkuneuvo joutokäyntinopeudella. Ota vuorovesi huomioon rannikkoalueilla; vedenpinta voi olla laskuveden aikaan huomattavasti alempana, jolloin herkkää vesikasvillisuutta paljastuu.
 

Kasvillisuus

Monet vesikasvustot ovat herkkiä ja tärkeitä lisääntymisalueita kaloille.

Heinät, ruohot ja muut kasvit eivät myöskään tee hyvää vesikulkuneuvollesi. Niiden imeytyminen jettiisi voi aiheuttaa moottorin tai pumpun ongelmia ja heikentää suorituskykyä. Pysy loitolla!

Jos mahdollista, pidä etäisyyttä rantoihin, koska rannikon kasvillisuuden suojissa asuu yleensä monipuolinen eläimistö. Paras tapa olla häiritsemättä paikallista ekosysteemiä on pysyä merkityillä väylillä ja järvien tai jokien syvemmillä alueilla mahdollisuuksien mukaan.
 

Melu

Ota huomioon, että kaikkien vesikulkuneuvojen melu ja liike voi häiritä lintupopulaatioita. Pidä etäisyyttä merkittyihin lintujen pesimäalueisiin.

Monet muuttolinnut häiriintyvät helposti, ja muuttoaikaan ne ovat erityisen haavoittuvia. Linnut yleensä pakenevat häiritsevää melua, ja kaikki tarpeeton energianhukka voi olla vahingollista ruokailevalle tai lepäävälle linnulle.

Pesimäyhteisöt ovat erityisen alttiita vesikulkuneuvojen melulle. Pesivät linnut saattavat lentää pesästä, jolloin munat ja poikaset jäävät ilman suojaa auringonpaahteelta tai pedoilta.
 

Häirintä

Älä häiritse tahallasi eläinten ruokailua, pesintää tai lepoa – se on laitonta ja aiheuttaa eläimille turhaa rasitusta. Häirinnäksi luetaan kaikki sellainen toiminta, joka voi saada eläimen poikkeamaan normaalista käyttäytymisestään.

Nisäkkäät, kuten saukot ja hylkeet, voivat kuolla tai vammautua nopean vesikulkuneuvon törmätessä niihin. Aja aina hallittua nopeutta, niin että näet edessä olevat eläimet. Vältä alueita, joilla on tiheä eläinkanta. Jos törmäät eläimeen, tee ilmoitus paikallisille viranomaisille, jotka saattavat pystyä pelastamaan sen hengen.

 

Eroosio

Turha vanavesien luonti edistää rannan eroosiota, erityisesti kapeissa joissa ja lahdissa.

Eroosiovaikutus on otettava huomioon kaikkialla, niin jokien, järvien kuin mertenkin rannoilla. Rannan vähittäinen kuluminen vaikuttaa kasvien ja eläinten elinympäristöön. Vältä rantojen lähellä suuria, vanavesiä synnyttäviä nopeuksia – noudata aina merkittyjä rajoituksia vanavesien teosta ja nopeudesta!

 

Vieraslajit

Pese vesikulkuneuvosi käytön jälkeen, jotta sen mukana ei kulkeutuisi muihin vesistöihin vierasperäisiä kasveja. Vieraslajit ovat kasveja tai eläimiä, jotka eivät ole luonnostaan levinneet tietylle alueelle. Tulokkailla ei ole luontaisia vihollisia, joten ne voivat levitä helposti ja syrjäyttää kotoperäisiä kasvi- tai eläinlajeja köyhdyttäen näin elinympäristön tärkeää monimuotoisuutta.
 

Laiturointi/rantautuminen

Kun lähestyt laituria tai rantaa, tarkkaile merkkejä rannalla asuvista eläimistä.

Vältä laiturointia tai rantautumista alueilla, joilla kasvaa heiniä, ruohoja tai muuta kasvillisuutta. Nämä kasvit ovat elintärkeitä ekosysteemille, koska ne ehkäisevät eroosiota ja tarjoavat lisääntymisalueita pienille eläimille, jotka puolestaan ovat välttämätön osa ravintoketjua.
 

Uhanalaiset lajit

Monet kasvi- ja eläinlajit ovat erittäin uhanalaisia elinympäristön katoamisen takia. Näiden lajien suojelemiseksi on säädetty lakeja. Erittäin uhanalaisten, vaarantuneiden tai harvinaisten lajien tappaminen, metsästys, pyydystys, kerääminen, häirintä tai vahingoittaminen on laitonta. Ympäristöviranomaiset ylläpitävät luetteloa uhanalaisista lajeista.

Ota huomioon uhanalaiset lajit vesialueilla, joilla liikut, ja pysy loitolla rauhoitetuilta alueilta, jotta lajeilla on mahdollisuus selviytyä ja menestyä turvassa ihmisen vaikutuksilta.

Tutustu ennalta omassa ajoympäristössäsi mahdollisesti esiintyviin uhanalaisiin lajeihin.

 

Suojeltavat elinympäristöt

Mangrovekasvillisuus

Mangrovemetsät ovat esimerkki ainutlaatuisesta trooppisesta eloyhteisöstä, joka on uhanalainen. Puut ovat sopeutuneet elämään suolavedessä tai sen lähellä. Mangrovemetsä tarjoaa suojaa muille kasveille ja eläimille, ehkäisee rantoja eroosiolta ja torjuu myrskyjen vaikutuksia.

Liikkuminen mangrovevyöhykkeellä muuten kuin merkityillä väylillä on häiriöksi kasvillisuudelle, linnuille ja muille alueen eläimille.

Korallit

Korallit ovat merieläimiä, joiden yhdyskunnat tarjoavat suojaa sadoille muille mereneläville. Ne ovat erittäin haavoittuvia ihmisen toiminnan vaikutuksille. Korallien lähellä liikkuvien ei pidä käyttää ankkuria, ja sukeltajien tulee välttää koskemasta näihin herkkiin organismeihin.
 

Vesikasvillisuus

Levämetsät

Levämetsistä syntyy rikas vedenalainen yhteisö, joka kuhisee mm. pikkukaloja ja selkärangattomia. Rannan läheisyydessä leväkasvusto peittää veden pinnan ja ulottuu alas merenpohjaan. Lämpiminä kuukausina merilevän kasvu voi olla erittäin nopeaa.

Meriruohot

Meriruohoniityt ovat monipuolisia lisääntymisalueita, ja ne kasvavat yleensä suojaisilla suistoalueilla, missä makea ja suolainen vesi kohtaavat. Suistot ja niihin liittyvät meriruohokasvustot ovat maailmanlaajuisesti tärkeimpiä kalojen lisääntymisalueita. Meriruohot reagoivat erittäin herkästi ympäristön muutoksiin, ja niiden tuhoutumisesta kärsii koko ekosysteemi.

Vastuullinen vesilläliikkuja välttää tällaisia arkoja alueita.

Sinun toimillasi on vaikutusta

Meillä kaikilla on vastuu suojella monimuotoista luontoamme seuraaville sukupolville.

Perehdy hiukan ympäristökysymyksiin alueilla, joilla liikut.

Jos haluat tarkkailla luontoa ajon aikana, aja joutokäyntinopeutta välttääksesi vanan ja melun syntymistä ja veden samentumista (pohjan sekoittumista).

Ajoalueen hyvästä tuntemuksesta on hyötyä niin ympäristön, oman turvallisuutesi kuin myös vesikulkuneuvosi kannalta.

 

Yhteistyössä luonnon hyväksi

Amerikkalainen  Personal Watercraft Industry Association  on veneilyalan valmistajien järjestö, joka edistää turvallista ja vastuullista veneilyä. Tähän kuuluu turvallisuussääntöjen sekä ympäristöä säästävien ja suojelevien käytäntöjen noudattaminen.

PWIA tarjoaa tietoa, jonka avulla vesilläliikkujat voivat nauttia ajamisesta sopusoinnussa ympäristön kanssa. Lisätietoja löydät osoitteesta pwia.org.

Lue lisää BRP:n sitoutumisesta yhteiskuntavastuullisen toimintaan.