Een milieuhandleiding voor bestuurders van waterscooters


©Personal Watercraft Industry Association

Alle bestuurders van waterscooters en boten participeren in het ecosysteem, een systeem dat voortgekomen is uit de interactie van een gemeenschap van organismen met haar omgeving. We staan niet los van de natuur, maar maken er deel van uit. Als bestuurders van vaartuigen kunnen we het effect dat we op het milieu hebben niet negeren. De wateren waar we van genieten kunnen door onze acties worden beïnvloed. Iedere bestuurder van een vaartuig is zelf verantwoordelijk om ecologisch veilige vaarpraktijken te leren en toe te passen om de wateren voor de toekomst te beschermen.

Als u met een waterscooter vaart, wordt u beschouwd als een bestuurder van een boot. Waterscooters worden door instanties als de U.S. Coast Guard beschouwd als inboard-boten en moeten als zodanig aan alle regels voor boten voldoen.

De Personal Watercraft Industry Association (PWIA) spoort u aan om de volgende eenvoudige richtlijnen te volgen om onze natuurlijke rijkdommen te beschermen.

Wees voorzichtig en toon uw goede wil door deze algemene regels op te volgen.

 

Vervuiling

Vul brandstof bij op het land om de kans dat olie of brandstof in het water terechtkomt te verkleinen.

Vul de tank zorgvuldig. Doe de tank niet te vol. Neem eventueel gemorste vloeistof op met een absorberende doek. Voer de doek op de juiste manier af.

Controleer en reinig de motor op voldoende afstand van de oever. Water en brandstof mengen niet. Dit kan kwetsbare micro-organismen in het water schaden, en daarmee ook de dieren die ze eten waardoor de volledige voedselketen verstoord kan raken.
 

Troebelheid

In ondiep water kunnen boten de bodem en zwevend sediment omwoelen waardoor minder licht kan doordringen en de zuurstof uitgeput raakt. Dit kan een weerslag hebben op het voedsel van vissen en vogels. Vaar om dit te vermijden in de hoofdvaargeulen en vaar zo weinig mogelijk in ondiep water.

Als varen in ondiep water toch nodig is, doe dit dan langzaam. Pas in kustgebieden op voor laagtij. Het water kan dan aanzienlijk minder diep zijn, zodat bedden zeegras en andere kwetsbare vegetatie bloot komt te liggen.
 

Vegetatie

Vegetatie zoals zeegrasvelden zijn kwetsbare kraamkamers waar veel van de vissen in onze wateren opgroeien.

Wier, gras en andere waterplanten zijn niet goed voor uw vaartuig. Als ze in uw vaartuig komen, kan dit motor- of pompproblemen veroorzaken en de prestaties verminderen. Blijf ervan weg!

Vaar zoveel mogelijk op een behoorlijke afstand van de oever, want dieren zijn geneigd om zich in de vegetatie aan de rand van de oever op te houden. De beste manier om te vermijden dat u het lokale ecosysteem verstoort, is om zoveel mogelijk in de aangegeven vaargeulen en diepere stukken van een meer of rivier te blijven.
 

Lawaai

Denk eraan dat lawaai en bewegingen van alle soorten boten vogelpopulaties kunnen verstoren. Blijf uit de buurt van aangegeven broedgebieden.

Veel trekvogels zijn stressgevoelig en zijn vooral kwetsbaar tijdens hun migratieperiodes. Vogels vliegen gewoonlijk weg van storend lawaai en al het onnodige energieverbruik kan schadelijk zijn voor een foeragerende of rustende vogel.

Met name vogelkolonies zijn kwetsbaar voor lawaai van boten. Nestelende vogels kunnen hun nest verlaten en de onbeschermde eieren en kuikens blootstellen aan de hitte van de zon of roofdieren.
 

Dierenmishandeling

Jaag geen dieren op of stoor ze niet als ze foerageren, nestelen of rusten. Het is illegaal en kan de dieren onnodig stress bezorgen. Dierenmishandeling wordt omschreven als iedere handeling die ertoe kan leiden dat een dier van zijn normale gedragspatroon afwijkt.

Zoogdieren zoals zeeotters, zeeleeuwen, zeekoeien en walvissen kunnen door rechtstreeks contact met snel varende boten gewond raken. Houd uw snelheid onder controle zodat u eventuele dieren vóór u kunt zien. Vermijd gebieden waar veel dieren zitten. Als u een dier raakt, meld dit dan bij de lokale afdeling van de dierenbescherming. De kans bestaat dat het dier nog kan worden gered.

 

Erosie

Overmatige golfslag door de boot kan bijdragen tot oevererosie, vooral in smalle stromen en inhammen.

Erosie is een aandachtspunt voor alle oevers, ook die van rivieren, meren en oceanen. De trage vernieling van oevers heeft een weerslag op de habitat van planten en dieren. Vermijd dan ook hoge snelheden wanneer u dicht bij de oever bent, want dan ontstaan golven, en maak zeker geen golven in de aangegeven verboden zones!
 

Uitheemse dier-/plantensoorten

Reinig uw boot na gebruik om de verspreiding van uitheemse planten naar andere meren en rivieren te voorkomen. Uitheemse soorten zijn planten en dieren die in een bepaald gebied niet thuishoren. Uitheemse soorten hebben geen natuurlijke vijanden, verspreiden zich gemakkelijk en nemen de plaats over van inheemse soorten waardoor de zo belangrijke biodiversiteit wordt aangetast.
 

Aanmeren / aanleggen

Zoek bij het aanmeren of op het strand aanleggen naar sporen van schildpadden, vogels, alligators, zeekoeien en andere dieren langs de oever.

Vermijd aanmeren of op het strand aanleggen op plekken waar planten zoals wier, grassen en mangroven groeien. Die planten zijn essentieel voor het ecosysteem omdat ze de erosie onder controle houden en een kweekplaats vormen voor kleinere dieren die van levensbelang zijn voor de voedselketen, zoals schaaldieren, weekdieren en kleinere vissen.
 

Bedreigde soorten

Vele planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd omdat hun habitat steeds kleiner wordt. Deze dieren worden wettelijk beschermd. Het is verboden zeldzame, bedreigde of met uitsterven bedreigde soorten te verhandelen, te doden, te bejagen, te verzamelen, te verstoren, te verwonden, op te jagen, te schieten, met vallen te vangen, te verwonden of te vangen. Er bestaan lijsten met de vele diersoorten die in aantallen achteruitgaan.

Denk aan bedreigde diersoorten die hun toevlucht hebben genomen in uw vaargebied en help ervoor te zorgen dat ze kunnen overleven en gedijen.

De volgende bedreigde diersoorten zou u tijdens het varen kunnen tegenkomen: bruine pelikaan, zeekoe, zuidelijke zeeotter, kaalkopooievaar, Amerikaanse alligator en walvissoorten.
 

Speciale habitats

Mangrove-ecosysteem

Mangroven zijn aparte soorten bomen die zich hebben aangepast aan het leven in of nabij zout water. Er zijn vier soorten bomen waarvan er twee met uitsterven worden bedreigd. Heel wat kustvogels zoals pelikanen en roze lepelaars nestelen in mangrovebossen en -eilanden. Mangroven vormen een schuilplaats voor andere zeedieren, houden erosie onder controle en filteren water. Ze bouwen de oevers ook op en dienen als buffer om het land te beschermen tegen storm en wind.

Vaar geen ongemarkeerde mangrovegeulen in; dat verstoort mangroven, vogels en andere dieren die in deze gebieden wonen.

Koraal

Koraal is een levend organisme dat een veilig toevluchtsoord biedt aan honderden soorten zeedieren. Deze harde, maar toch kwetsbare diersoort is gevoelig voor de gevolgen van menselijke aanwezigheid. Als u dichtbij koraal vaart, gebruik dan geen anker en zorg er bij het duiken voor dat u niet in contact komt met deze gevoelige organismen.


Zeeflora

Kelpwouden

Kelpwouden ondersteunen een rijke onderwaterwereld die wemelt van vissen, ongewervelde dieren, zee-egels en zeeotters. Ze zijn dicht bij de kust te vinden, waar de kelptoppen het oppervlak van het water bedekken en de kelpplanten zich (soms honderden meters) uitstrekken tot op de bodem van de oceaan. In warme maanden groeit dit zeewier tot 30 centimeter per dag.

Zeegras

Zeegrasvelden zijn kraamkamers die normaal in beschermde wateren, zoals estuaria, zijn terug te vinden waar zoet en zout water samenstromen. Een groot deel van de vissen groeit op in estuaria en de bijbehorende zeegrashabitats. Zeegrassen zijn zeer gevoelig en de vernietiging ervan kan de volledige cyclus van het zeeleven verstoren.

Blijf als verantwoordelijk bestuurder van een vaartuig uit de buurt van deze ecologisch kwetsbare gebieden.
 

U kunt het verschil maken

We hebben aan de volgende generatie allemaal de plicht om onze weelderige, natuurlijke rijkdom te beschermen.

Neem even de tijd om meer te weten te komen over de belangrijkste milieukwesties in uw vaargebied.

Als u tijdens het varen graag dieren observeert, vaar dan langzaam om golfslag, lawaai en vertroebeld water (door omwoelen van de bodem) te verminderen.

Ken uw vaargebied om het milieu, uzelf en uw vaartuig te beschermen.

 

Samen aan de slag

De Personal Watercraft Industry Association  is een handelsorganisatie die veilig en verantwoord varen promoot. Hieronder valt het opvolgen van regels voor veilig varen en het beschermen van het milieu door onzorgvuldig vaargedrag te vermijden.

De Personal Watercraft Industry Association levert deze informatie om bestuurders te leren zorgvuldig met het milieu om te gaan. Ga voor meer informatie naar pwia.org.

Meer informatie over de inzet van BRP op het gebied van sociale verantwoordelijkheid.